Istoria literaturii americane 2.

Regimul disciplinei: obligatorie

Număr de ore pe săptămână: 4

  • din care curs: 2, seminar: 2

Numărul de credite: 4

Titularul activităţii de curs: Dr. Bökös Borbála

Obiectivul general al disciplinei:

  • Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de istorie literară şi a unor deprinderi de lectură şi interpretare;
  • Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica la analiza fenomenului literar şi cultural contemporan;
  • Dezvoltarea abilităţii de sintetizare a conceptelor fundamentale şi evaluarea critică a perspectivelor multiple aparţinând disciplinei.

Obiectivele specifice:

  • Studierea literaturii americane în secolul al 20-lea. (Studierea şi evidenţierea elementelor care au marcat evoluţia literaturii Statelor Unite ale Americii în prima jumătate a secolului 20: mişcarea modernistă, imagismul, epoca jazzului, „Generaţia pierdută”, literatura Depresiei, Renaşterea literaturii afro-americane);
  • Cunoaşterea autorilor şi operelor reprezentative;
  • Analiza textelor reprezentative din perioada respectivă, situarea lor în context istoric şi socio-cultural; prezentarea instituţiilor culturale.

en2202-ist-lit-am-2.pdf