Istoria literaturii americane 1.

Regimul disciplinei: obligatorie

Număr de ore pe săptămână: 4

  • din care curs: 2, seminar: 2

Numărul de credite: 3

Titularul activităţii de curs: Dr. Bökös Borbála

Obiectivul general al disciplinei:

  • Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de istorie literară şi a unor deprinderi de lectură şi interpretare;
  • Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica la analiza fenomenului literar şi cultural contemporan;
  • Dezvoltarea abilităţii de sintetizare a conceptelor fundamentale şi evaluarea critică a perspectivelor multiple aparţinând disciplinei.

Obiectivele specifice:

  • Studierea literaturii americane în secolul al 19-lea. (Puritanism, The Romantic Movement, Transcendentalism, Realism and Naturalism);
  • Cunoaşterea autorilor şi operelor reprezentative;
  • Analiza textelor reprezentative din perioada respectivă, situarea lor în context istoric şi socio-cultural; prezentarea instituţiilor culturale.

en2102-ist-lit-am-1.pdf