Literatura si intermedialitate

Regimul disciplinei: obligatorie

Număr de ore pe săptămână: 2

 • din care curs: 2

Numărul de credite: 2

Titularul activităţii de curs: Dr. Bökös Borbála

Obiectivul general al disciplinei:

 • Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de intermedialitate și analiza filmului;
 • Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica la analiza diferitelor tipuri de texte literare și filme;
 • Familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale diverselor discursuri teoretice, surprinderea modului de a construi/reacţiona al acestor tipuri de discurs
 • Dezvoltarea gândirii critice asupra domeniului studiat
 • Capacitatea de a înţelege, analiza şi interpreta flexibil texte literare și filme în limba modernă şi formarea deprinderilor şi tehnicilor de analiză.

Obiectivele specifice:

 • Prezentarea filmului ca limbaj audiovizual şi analizarea problemelor teoretice legate de intermedialitate
 • Dezbaterea problemelor naraţiunii filmice şi prezentarea principalelor metode teoretice de abordare a fenomenelor artei filmului
 • Prezentarea filmului și posibilităţilor de analiză și comparare a filmelor cu sursa din literatură.
 • Dezvoltarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte producerea diferitelor tipuri de texte.
 • Formularea unor noţiuni teoretice de bază despre cinema.
 • Aplicarea cunoştiinţelor în diferite situaţii profesionale
 • Cunoaşterea valorilor estetice şi aptitudinea de a forma opinii proprii bazate pe criterii estetice.

en3203-lit-si-intermed.pdf