Istoria literaturii americane 3.

Regimul disciplinei: obligatorie

Număr de ore pe săptămână: 4

  • din care curs: 2, seminar:2

Numărul de credite: 4

Titularul activităţii de curs: Dr. Bökös Borbála

Obiectivul general al disciplinei:

  • Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de istorie literară şi a unor deprinderi de lectură şi interpretare;
  • Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica la analiza fenomenului literar şi cultural contemporan;
  • Dezvoltarea abilităţii de sintetizare a conceptelor fundamentale şi evaluarea critică a perspectivelor multiple aparţinând disciplinei.

Obiectivele specifice:

  • Studierea literaturii americane a epocii postbelice şi până la sfârşitul secolului 20, prin familiarizarea studenţilor cu principalele direcţii, teme şi tendinţe ale poeziei, ficţiunii şi dramaturgiei americane;
  • Cunoaşterea autorilor şi operelor reprezentative (atât autori care continuă tradiţia, cât şi reprezentanţi ai postmodernismului, ai literaturii Sudului şi a aşa-ziselor minorităţi);
  • Analiza textelor reprezentative din perioada respectivă, situarea lor în context istoric şi socio-cultural; prezentarea instituţiilor culturale.
  • Se vor face referiri teoretice la estetica postmodernă, urmărindu-se principalele tendinţe de înnoire în special în domeniul romanului, facilitându-se astfel analiza textelor din cadrul seminarului.

en3102-ist-lit-am-3.pdf