Exercitii de traducere 2

Regimul disciplinei: opțională

Număr de ore pe săptămână: 2

 •  din care curs: 1, seminar: 1

Numărul de credite: 3

Titularul activităţii de curs: Conf. Univ. dr. Maior Enikő, Asist. Univ. drd. Szabó Roland

en2212-ex-trad-2.pdf

Obiectivul general al disciplinei:

 • Traducerea adecvată, fie semantică, fie cognitivă, a diferitelor tipuri de texte, în funcţie de anumiţi factori contextuali şi co-textuali. Cursul doreşte ca studenţii să aprofundeze şi aspecte teoretice a traducerii. Obiectivul general al cursului este învăţarea artei de a traduce texte specializate.
 • Lărgirea cunoştinţelor linguistice ale studenţilor şi recunoaşterea greşelilor gramaticale şi lexicale în cazul studenţilor cu limba maternă maghiară cu ajutorul unor contraste textuale în analiză, de-asemenea şi punerea în practică a strategiilor şi tehnicilor de traducere pentru dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate.
 • Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale din domeniul traducerii
 • Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica în practică.
 • Familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale diverselor discursuri teoretice, surprinderea modului de a construi/reacţiona al acestor tipuri de discurs.
 • Familiarizarea studenţilor cu principalele programe privind traducerea asistată de calculator: OmegaT, Memsource, şi MemoQ, inclusiv problemele tehnice actuale privind traducerea modernă.
 • Capacitatea de a înţelege şi traduce texte din limba sursă şi formarea deprinderilor şi tehnicilor de traducere; dovedirea comprehensiunii imediate în relaţiile de explicare şi fixare a unor itemi translaţionali; argumentarea soluţiilor de traducere.
 • Dezvoltarea vocabularului.

Obiectivele specifice:

 • Studenţii se vor familiariza cu structura cuvintelor, propoziţiilor, semantica cuvintelor şi relațiile semantice în propoziţii.
 • Studenţii vor înţelege cele mai importante componente ale mecanismului traducerii.
 • Dezvoltarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte traducerea sintagmelor, structurilor gramaticale, expresiilor idiomatice în limba maghiară.
 • Dobândirea cunoştinţelor lingvistice necesare realizării traducerilor.
 • Stăpânirea cât mai perfectă a limbii materne şi a limbii engleze.
 • Gestionarea vocabularului specializat din domeniu;
 • Capacitatea de (auto)evaluare a traducerilor şi  de asigurare a calităţilor traducerii.
 • Asimilarea şi utilizarea a două dintre principalele programe de traducere: OmegaT, Memsource şi MemoQ.
 • Identificarea de modalităţi de analiză şi evaluare a tehnicii de crearea unei baze de date terminologice şi memorii de traducere.